Splošni pogoji uporabe spletne strani Kropex Coaching (www.kropexcoaching.com)

 1. Splošne določbe

Podjetje ZAVOD Center Successus, Center za razvoj potencialov maldine in odraslih (v nadaljevanju »ponudnik«) je lastnik in upravljalec spletne strani Kropex Coaching (www.kropexcoaching.com), vseh z njo povezanih spletnih dejavnosti, digitalnih storitev ter spletnih tečajev, ki so v nadaljevanju označene kot »spletna stran«.

Ponudnik v okviru svoje dejavnosti med drugim opravlja naslednje storitve:

 • izvedba online coachingov in/ali coachingov v živo za kliente za različna področja življenja;
 • izvedba skupinskih delavnic, seminarjev in drugih vrst izobraževanj;
 • izdelava, priprava in trženje spletnih izobraževalnih programov in e-izobraževanj
 • prodaja knjig in tiskovin;

v nadaljevanju skupaj: »storitve«.

Ponudnik je sprejel te splošne pogoje uporabe spletne strani www.kropexcoaching.com (v nadaljevanju: »Splošni pogoji«), ki so javno objavljeni na spletni strani www.kropexcoaching.com.

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse (registrirane) uporabnike oz. (neregistrirane) obiskovalce (v nadaljevanju: »uporabniki«) spletne strani www.kropexcoaching.com.

Vsak uporabnik potrjuje, da je skrbno prebral te Splošne pogoje, Politiko piškotkov in Politiko zasebnosti, se z njimi strinja in jih v celoti sprejema.

Obisk spletne strani www.kropexcoaching.com pomeni, da se uporabnik strinja z omejitvami in pogoji, ki so določeni v teh Splošnih pogojih in da je bil predhodno jasno in izčrpno seznanjen tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov in o namenu obdelave podatkov, ki jih zbira ponudnik.

Splošni pogoji določajo pogoje uporabe spletne strani in storitev ponudnika ter pojasnjujejo, kako ponudnik uporablja osebne podatke in piškotke.

Če se Splošnimi pogoji ne strinjate in z njimi ne soglašate, vam ponudnik odsvetuje uporabo spletne strani, sodelovanje v spletnih dejavnostih ali storitve strani www.kropexcoaching.com in priporoča, da te spletne strani in/ali storitev ne uporabljate.

Ponudnik si pridržuje pravico, da z namenom zaščite spletne strani, storitev in uporabnikov s tehnologijo in drugimi sredstvi blokira ali drugače prepreči vsakršno komunikacijo s spletno stranjo in vsakršno komunikacijo uporabnikom, ki s svojimi ravnanji kršijo pravice drugih oseb (npr. avtorske pravice). Ponudnik lahko vsakemu kršitelju s tehnologijo in drugimi sredstvi prepreči uporabo storitve ali jo prekine, pri tem pa kršitelj ni upravičen do kakršnih koli denarnih ali drugih povračil.

Ponudnik si pridržuje pravico, da vsebino spletne strani, storitev in spletnih aplikacij kadar koli, na kakršen koli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga brez predhodnega obvestila uporabnikov spremeni, ažurira in/ali izbriše. Inštitut ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb.

 

 1. Spletna stran

Ponudnik se obvezuje, da bo skrbel za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletni strani, s tem pa ne izključuje možnosti za pojav morebitnih jezikovnih, tehničnih ali vsebinskih napak med objavljenimi vsebinami na spletni strani www.kropexcoaching.com. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za absolutno točnost informacij in s tem za morebitno škodo, izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi ali v povezavi z uporabo spletne strani, storitev ali njune vsebine oz. zaradi nemožnosti uporabe spletne strani ali storitev.

Ponudnik ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletne strani in/ ali storitev in/ali vsebin ter/ali informacij ali bi bila povezana z njimi. Ponudnik ne jamči za nemoteno delovanje spletne strani in storitev in tudi ne nosi nobene odgovornosti za morebitne posledice njunega nedelovanja. Uporabnik uporablja spletno stran in storitve na lastno odgovornost. 

Nadalje ponudnik ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last ponudnika, prav tako pa ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah. Uporabnik razume in soglaša, da spletna stran oziroma portali in ostale storitve spletne strani www.kropexcoaching.com lahko vsebujejo povezave do spletnih strani, ki so v lasti in upravljanju tretjih oseb in uporabljajo drugačne splošne pogoje in politiko zasebnosti kot ponudnik. Pred uporabo spletnih strani tretjih oseb mora uporabnik preveriti njihove splošne pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Kljub morebitnemu obstoju povezav oz. sklicevanja na spletne strani tretjih oseb na spletnih straneh oz. v storitvah spletne strani www.kropexcoaching.com, ponudnik ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb (neomejeno na zakonitost, vsebino in kvaliteto).

 

 1. Registracija uporabnika (uporabniški račun)

Za uporabo določenih vsebin in storitev na spletni strani www.kropexcoaching.com se mora uporabnik registrirati in ustvariti uporabniški račun.

Uporabnik mora biti za registracijo star najmanj osemnajst let.

Uporabnik mora za uspešno prvo registracijo na spletni strani v prijavni obrazec vnesti osebne podatke: elektronski naslov in geslo. Z registracijo se uporabnik strinja s temi Splošnimi pogoji in soglaša s tem, da ponudnik za namen izvajanja promocijskega oglaševanja obdeluje uporabnikove osebne podatke, ki jih je uporabnik vnesel v prijavni obrazec ob registraciji.

V primeru spremembe osebnih podatkov uporabnika, je uporabnik nemudoma dolžan osebne podatke v svojem uporabniškem profilu posodobiti.

Ponudnik si pridržuje pravico do zavrnitve registracije, omejitve uporabe ali ukinitve uporabniškega računa ter drugih učinkovitih ukrepov, če uporabnik krši Splošne pogoje ali na kakršen koli drug način povzroči upočasnitev ali motenje delovanja spletne strani.

Ponudnik si pridržuje pravico odstraniti in izbrisati nepotrjene uporabniške račune ali račune, ki so po presoji ponudnika dalj časa neaktivni.

Uporabnik izključno sam odgovarja za zasebnost in varno hrambo katerega koli uporabniškega imena ali gesla, s katerimi dostopa do uporabniškega računa in soglaša, da bo ponudnik preko elektronske pošte info@kropexcoaching.com nemudoma obvestil, če bi kadar koli posumil, da je ogrožena varnost njegovega uporabniškega računa, uporabnik pa mora zamenjati geslo. Ponudnik si pridržuje pravico od uporabnika zahtevati spremembo gesla. Če uporabnik gesla ne spremeni v roku treh (3) dni po prejemu opozorila, ima ponudnik pravico blokirati uporabnikov uporabniški račun, dokler uporabnik ne spremeni gesla.

Ponudnik si iz upravičenih razlogov (npr. zloraba, tehnične težave) pridržuje pravico zavrniti registracijo oziroma registracije iz teh razlogov ni dolžan izvesti.

Podatke prejemnikov, ki pisno (po elektronski pošti) zahtevajo izbris, izbrišemo v roku 5 dni od prejetja zahtevka. Podatke o prejemnikih, ki se ne odjavijo, a tudi ne berejo naših novic oziroma povezav v novicah, izbrišemo v roku 12 mesecev od zadnjega odprtega sporočila ali klika na povezavo.

 

 1. Politika piškotkov

Ponudnik za učinkovito upravljanje spletnih strani uporablja piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih ob vašem prvem obisku naložimo v vaš brskalnik zato, da vas lahko prepoznamo, ko se naslednjič vrnete na našo spletno stran, in vam nudimo boljšo uporabniško izkušnjo.

S politiko uporabe piškotkov spletne strani www.kropexcoaching.com se lahko seznanite tukaj.

 

 1. Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zaveda pomembnosti pravice do zasebnosti. S podatki zato ravna skrbno in odgovorno, pri obdelavi pa spoštuje določila te politike zasebnosti in veljavnih predpisov na področju varstva osebnih podatkov.

S politiko varovanja osebnih podatkov ponudnika se lahko seznanite tukaj.

 

 1. Avtorske pravice

Skladno z zakonom, ki ureja avtorsko in sorodne pravice in zakonom, ki ureja intelektualno lastnino, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni treba posebej označevati ali zaščititi.

Ponudnik je imetnik vseh moralnih in materialnih avtorskih pravic na avtorskih vsebinah v najširšem pomenu (vsebine, besedila, fotografije, grafični elementi, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba itd.), objavljenih na spletni strani, v spletni trgovini oz. uporabljenih v storitvah, ali pa ima licenco za njihovo uporabo.

Neodvisno od navedenega je imetnik avtorske vsebine na navedenih platformah lahko tudi tretja oseba (npr. pogodbeni partner, pogodbeni sodelavec), pri tem pa so takšne vsebine ustrezno označene z navedbo vira in avtorja.

Uporabnik v nobenem primeru ne more pridobiti nobenih avtorskih pravic na izobraževalnih programih ali e-izobraževanjih, ki so dostopne na spletni strani www.kropexcoaching.com, in na katerih imajo torej avtorske pravice ponudnik ali tretje osebe.

Imetnik znakov in znamk, ki se pojavljajo na spletni strani, v spletni trgovini in v storitvah, je ponudnik ali tretja oseba. Kakršna koli nepooblaščena uporaba takšnih znakov in znamk je brez predhodnega pisnega soglasja imetnika pravice izrecno prepovedana. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

Vsebine, ki jih ponudnik objavi na www.kropexcoaching.com, je dovoljeno pregledovati. Ponudnik izrecno prepoveduje vsako predhodno neodobreno reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe katerega koli avtorskega dela objavljenega na spletni strani, v spletni trgovini ali uporabljenega v sklopu storitev, kot tudi uporabo podatkov oziroma vsebin v drugačne namene, kot je izrecno dovoljeno s temi Splošnimi pogoji. Če uporabnik krši predmetno prepoved, si Inštitut pridržuje pravico sprožiti vse in kakršnekoli postopke za zaščito lastnih interesov in interesov svojih partnerjev in uporabniku preprečiti nadaljnjo uporabo spletne strani in storitev.

Uporabnik, ki pridobi soglasje ponudnika za uporabo posamezne avtorske vsebine, ki je objavljena na spletni strani www.kropexcoaching.com, mora ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.

Uporabnik se zavezuje, da bo v primeru navajanja in/ali sklicevanja na vsebino ali podatke, ki so pridobljeni s spletne strani ali v povezavi s storitvami ponudnika, ustvaril povezavo na spletno mesto www.kropexcoaching.com. Vsebin spletne strani in storitev in s tem tudi povezav pa ni dovoljeno objavljati na spletnih straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Uporabnik in/ali lastnik in/ali upravljavec spletnega mesta, na katerih je objavljena povezava, je na zahtevo ponudnika to dolžan odstraniti.

 

 1. Odgovornost

Spletna stran je uporabnikom dostopna vsak dan, 24 ur na dan. Zaradi različnih tehničnih razlogov dostop do trgovine včasih ni mogoč, zato si ponudnik pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali ustavi dostop do spletne strani.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za nedelovanje spletne strani zaradi neznanja uporabe, kakršnih koli posledic zlorabe spletne strani, nedelovanje storitev zaradi izpada omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno, lahko tudi za daljši čas, motile uporabo. Če uporabnik ne uporablja najnovejših različic brskalnikov, ponudnik ni odgovoren za napačno delovanje ali prikaz spletne strani, spletne trgovine in njunih vsebin.

Ponudnik se trudi zagotavljati ažurnost in pravilnost podatkov, objavljenih na spletni strani. Kljub temu pa je možno, da se informacije ali storitve spremenijo tako hitro, da ni možno pravočasno popraviti podatkov na spletni strani www.kropexcoaching.com. V takem primeru si bo ponudnik prizadeval, da informacije na spletni strani čim prej posodobi.

Ponudnik si prizadeva za zagotovitev pravilnosti podatkov, slikovnega in besednega materiala na spletni strani Inštituta. Za podrobnejše informacije se lahko vsak čas na nas obrnete preko elektronske pošte na naslov info@kropexcoaching.com.

Ponudnik ne jamči, da bo spletna stran, spletna trgovina in storitve vedno in ves čas na voljo in/ali da bo uporaba spletne strani in spletne trgovine varna in neprekinjena. Ponudnik prav tako ni odgovoren za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani, kot so izgubljeni podatki, izgubo programov, stroški povezave ali za kakršno koli podobno škodo. Odgovornost ponudnika je omejena na naklep in hudo malomarnost, obseg morebitne odškodnine pa je omejen na predvidljivo značilno škodo, razen v primeru zahtevkov zaradi poškodovanja življenja, telesa in zdravja ter zahtevke iz naslova odgovornosti za izdelek.

Ponudnik ni odgovoren za škodo, ki bi pri uporabi njegovih storitev ali v zvezi z njimi nastala uporabniku, če je škoda posledica:

 • ravnanja uporabnika ali osebe, za katero uporabnik odgovarja oziroma deluje v uporabnikovem interesu;
 • ravnanja tretjih oseb;
 • višje sile; za višjo silo se štejejo tudi daljša prekinitev dobave ali motnje v dobavi električne energije, nepredvidena napaka na strojni ali programski opremi, izpad internetnega omrežja ali motnje v dostopu do njega, tehnične težave ponudnika strežnikov ali drugih dobaviteljev produktov in storitev, ki jih potrebuje ali uporablja ponudnik; navedeni dogodki se štejejo za višjo silo, tudi če izvirajo iz sfere ponudnika.

Uporabnik, ki pri uporabi spletne strani, spletne trgovine ali storitev ponudnika povzroči škodo ponudniku ali tretjim osebam, jo je dolžan povrniti po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.

 

 1. Varnost in tretje osebe

Ponudnik je vzpostavil tehnologijo in pravila zaradi zaščite zasebnosti uporabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo. Ponudnik bo ukrepe posodabljal skladno z razvojem tehnologije.

 

 1. Nasvet uporabnikom

Uporabnikom svetujemo, naj uporabljajo spletno stran v skladu s temi Splošnimi pogoji. Uporabniki se morajo zavedati, da so kljub skrbi in nadzoru storitev možne zlorabe spletne strani s strani tretjih oseb, za kar ponudnik ne odgovarja.

 

 1. Sprememba in kršenje pogojev

Pogoji so pripravljeni na podlagi vsakokrat veljavne zakonodaje, upoštevaje priporočila Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije, pri čemer so tudi uporabljeni materiali in druge informacije dosegljive prek spletnega portala Informacijskega pooblaščenca (Javne informacije Slovenije, Informacijski pooblaščenec).

Te pogoje lahko ponudnik občasno posodobi skladno s spremembami storitev in dejavnosti ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ko ponudnik to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu pogojev. Ponudnik si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni Splošne pogoje brez predhodnega opozorila, sprememba pa začne veljati s samo objavo.

Če bo ponudnik bistveno spremenil način, kako uporablja oziroma obdeluje osebne podatke, bo pred uvedbo sprememb uporabnike obvestil na vidnem mestu oziroma z neposrednim obvestilom ali po potrebi zahteval njihovo privolitev.

Ponudnik priporoča, da uporabniki redno pregledujejo te Splošne pogoje, da bodo vedno obveščeni o aktualnih Splošnih pogojih uporabe ter o tem, kako ponudnik varuje njihovo zasebnost. Ponudnik si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo Splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, onemogoči dostop do vsebin ali spletne strani. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku kakršno koli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno in kazensko odgovarja.

Morebitne kršitve pri uporabi spletne strani in storitev s strani drugih uporabnikov nam sporočite na elektronski naslov info@kropexcoaching.com.

 

 1. Podpora uporabnikom in kontaktni podatki

V primeru kakršnih koli vprašanj v zvezi s temi Splošnimi pogoji, Politiko piškotkov, Varovanju osebnih podatkov, naročili, plačili in plačilnimi pogoji, reklamacijami ali drugimi vprašanji, povezanimi s spletno stranjo www.kropexcoaching.com in storitvami ponudnika, vključno z morebitnimi pohvalami, pripombami in pritožbami, smo vam na voljo:

 • na elektronskem naslovu: info@kropexcoaching.com;
 • po pošti na naslovu: ZAVOD Center Successus, Center za razvoj potencialov maldine in odraslih; ali
 • na telefonski številki: +386 40 147 241 od ponedeljka do petka od 8.00 do 14.00 ure.

 

 1. Reševanje sporov in uporaba prava

Ponudnik v skladu s slovensko zakonodajo ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje morebitnega potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil na podlagi Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Za vsa razmerja med ponudnikom in uporabniki se uporablja pravo Republike Slovenije.

Ponudnik in uporabnik se zavezujeta morebitne spore reševati po mirni poti in sporazumno. Če to ne bo mogoče, pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče.

Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

 

 

Pogoji so bili zadnjič posodobljeni 20. 9. 2021.

Ljubljana, dne 20. 9. 2021

ZAVOD Center Successus, Center za razvoj potencialov maldine in odraslih, Selo pri Vodicah 31D, 1217 Vodice